0

       

Algemene Voorwaarden Nanny Voetreflex in Praktijk

 

Om de voetreflexmassage- of behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Wanneer u een afspraak maakt bij Nanny ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Afspraken:

· Nanny behandelt alléén op afspraak.

· Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

· Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

· Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

Contra-indicaties:

· Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose en na recente operatie is voorzichtigheid geboden.

· Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak maakt.

Verantwoordelijkheid:

· De cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de massage verstrekt.

· Op basis hiervan kan de voetreflexmassage – of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

· Bij Nanny worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een voetreflexmassage- of behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

Hygiëne:

Cliënt(e) mag van Nanny verwachten dat hygiëne belangrijk is. Dit wordt ook van de cliënt(e) verwacht.

Nanny heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt(e) Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Annuleren:

· Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur via e-mail/whatsapp worden geannuleerd.

· Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Nanny. 

Betalingen:

· Cliënt(e) ontvangt een schriftelijke herinnering, indien er toch sprake is van een openstaand bedrag. Indien betaling alsnog uitblijft dan heeft Nanny het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen.

Cadeaubonnen:

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Tarieven:

Alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Aansprakelijkheid:

Nanny is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt(e) noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

· Wanneer u zich laat behandelen bij Nanny dan is dit geheel op eigen risico.

Privacy:

· Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

· Voor meer informatie verwijs ik naar de Privacywet van Nanny

Klachtenregeling: (zie stappenplan bij klacht of calamiteit van Nanny)

·Nanny Aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil voor klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn

· En is via het Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen waardoor ik voldoe aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Overig:

· Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

Voetreflexmassage- en therapie zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van ons lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Nanny niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

De Algemene Voorwaarden kunnen door Nanny te allen tijden worden gewijzigd.

 

 

Epe, Februari 2021

 

PRIVACY DOCUMENT – VOETREFLEXINPRAKTIJK Nanny Hoving

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. 
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met en na uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit eveneens pas na uw expliciete toestemming.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Uw polisnummer van de ziektekostenverzekering

 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'Natuurgeneeskundig consult 24005 of 24009’

 • De kosten van het consult

Privacy ingevoerde gegevens contactformulier op de website

Indien u uw gegevens invult in het contactformulier zoals deze op de website staat dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak of het verstrekken van gevraagde informatie.

Indien u een afspraak maakt zullen de gegevens bewaard worden in uw dossier.

 

Indien u uitsluitend aanvullende informatie ontvangt zullen de ingevulde gegevens worden verwijderd.